Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolė

KONSULTACINIS TELEFONAS PREKURSORIŲ KONTROLĖS KLAUSIMAIS: 8 706 63192

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės srityje atsakinga Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja Rima Mačiūnienė tel. 8 706 68065, el. paštas: rima.maciuniene@ntakd.lt

Teisės aktai, įtvirtinantys ūkio subjektų veiklos priežiūros reikalavimus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) srityje 

Europos Sąjungos reglamentai

Eil. nr.

Reglamento pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (konsoliduota 2013 m. lapkričio 20 d. versija)

OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46

OL 2013 L 330, p. 21

2.

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (konsliduota 2013 m. lapkričio 20 d. versija)

OL 2004 L 22, p. 1

OL 2013 L 330, p. 30

3.

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles   

OL 2015 L 162, p.12

4.

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu  (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės 

OL 2015 L 162, p. 33

          5.  2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1443, kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005  OJ 2016 L 235, p. 6
6.  2018 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/729, kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotorpinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialių medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 OL 2018 L 123 p. 4

7.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentą)

OL 2008 L 353, p.1

8.

2006 gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 134/2009 (OL 2009 L 46, p. 3)

OL 2006 L 396, p. 1

 

Lietuvos Respublikos įstatymai

Eil. Nr.

Įstatymo, nutarimo pavadinimas

Informacijos šaltinis

  1.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas

TAR, Nr. 2015-110890

  2.

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas

 Žin., 2008, Nr. 76-3000 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktai
 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2016 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 142 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“

TAR Nr. 2016-3339

 

Kitų valstybės institucijų  teisės aktai

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

 Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-360 „Dėl cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“

TAR Nr. 2016-1666

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento teisės aktai 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. T1-358 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Žin., 2011, Nr. 162-7726

2.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. T1-163 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ 

TAR, 2018-12-17, Nr. 20641

3.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. T1-155 „Dėl Informacijos apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"  

TAR, 2015-10-30, Nr. 17197

4.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m.  spalio 29 d. įsakymas Nr. T1-268 „Dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo sudarymo taisyklių patvirtinimo“

TAR, 2015-10-29, Nr. 17049

5.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. T1-279 „Dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“

TAR, 2018-12-18, Nr. 20700

 

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą srityje narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolė atsakinga Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja Rima Mačiūnienė tel. 8 706 68065, el. paštas: rima.maciuniene@ntakd.lt

 

Informaciniai leidiniai:

Verslui apie inspektavimą. Pagrindinės verslininko teisės

Pagrindiniai reikalavimai veiklai su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

Cheminių medžiagų stebėsena - pirmas narkotikų kontrolės žingsnis

Ką reikėtų žinoti apie cheminių medžiagų rinkos ribojimo priemones

Naujos psichoaktyvios medžiagos (angl. new psychoactive substances, NPS)

 

Narkotinių ir psichotorpinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos  kontrolės informacinė  sistema (PTAKIS)

Ptakis vartotojo vadovas

Prisijungimo instrukcija prie IS PTAKIS per elektroninius valdžios vartus

PTAKIS importo pavyzdys

 

Narkotinių ir psichotorpinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) sąrašai

Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų sąrašas

Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašas

 

Kita informacija:

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), kontrolinis klausimynas

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su II ir III kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), kontrolinis klausimynas

Įstaigų ir įmonių, kurioms išduotos licencijos arba specialiosios licencijos, veiklai susijusiai su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais sąrašas

Įmonių, kurioms išduoti veiklos, susijusios su antros ir trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), sąrašas

Trečiųjų šalių sąrašas į kurias vykdant eksporto procedūrą reikalingi eksporto leidimai

 


 

2018 m. 

Tabako ir alkoholio, neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos, šių medžiagų vartojimo paplitimo, jo padarinių, vykdomos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos būklę Lietuvoje atspindinčių stebėsenos duomenų apibendrinimas ir analizė

 

2017 m. 

Tabako ir alkoholio, neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos, šių medžiagų vartojimo paplitimo, jo padarinių, vykdomos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos būklę Lietuvoje atspindinčių stebėsenos duomenų apibendrinimas ir analizė

 

2016 m. 

Tabako ir alkoholio, neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos, šių medžiagų vartojimo paplitimo, jo padarinių, vykdomos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos būklę Lietuvoje atspindinčių stebėsenos duomenų apibendrinimas ir analizė

 

2015 m. 

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvarta ir kontrolė

 

2014 m.

Teisinis narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) reguliavimas, jų teisėta apyvarta: prevencija ir kontrolė.

 

2013 m.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento įgyvendinamos priemonės. vykdant narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos priežiūrą

Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų stebėsena.

 

2012 m.

Teisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvarta ir kontrolė
Teisinis narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) reguliavimas, jų teisėta apyvarta: prevencija  ir kontrolė

 

2011 m.

Tarpinstitucinis ir tarptautinis bendradarbiavimas prekursorių kontrolės srityje: situacija ir perspektyvos.

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvarta ir kontrolė  

 

2010 m.

Teisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvarta, teisinis reguliavimas ir kontrolė

 

2009 m.

Subjektų, naudojančių savo veikloje narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), kontrolė 2009 metais

2013 m. gegužės 14 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente buvo pasirašytas „Susitarimas dėl bendradarbiavimo Nr. T15-2/5IN-2/11B-416/6B-18/19/31TP-2013-8“ (toliau – Susitarimas) tarp ūkio subjektų veiklos priežiūrą bei kontrolę vykdančių institucijų.

Susitarimą pasirašė: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Policijos departamentas prie vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūra ir chemijos pramonės įmonės. Susitarimą pasirašė 20 įmonių.

Susitarime įtvirtinamos pagrindinės bendradarbiavimo nuostatos ir principai siekiant keistis informacija ir užtikrinti, kad prekursoriai (į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos ir į oficialų sąrašą neįtrauktos medžiagos) ir kitos cheminės medžiagos nepatektų į nelegalią narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartą.

Susitarime chemijos pramonės įmonėms numatyta galimybė taikyti proporcingą ūkio subjektų veiklos, susijusios su prekursoriais, priežiūros sistemą, t.y. pagal kompetenciją reglamentuoti ir taikyti atitikties deklaravimo institutą, kuomet ūkio subjektams sudaromos galimybės deklaruoti savo veiklos atitiktį nustatytiems reikalavimams.

Susitarimą pasirašiusioms chemijos pramonės įmonėms įteikiama „Susitarimo dėl bendradarbiavimo deklaracija“.

http://old.ntakd.lt/images/kiti/Prekursoriai/dekl.jpg

Taip pat chemijos pramonės įmonės, pasirašiusios Susitarimą, supažindinamos su „Elgesio kodeksu, nustačius įtartinus sandorius“ (rekomenduojamos gairės chemijos pramonės įmonėms).

Gairėse suteikiama praktinė informacija, kaip atpažinti įtartinus sandorius, kaip elgtis nustačius įtartiną sandorį, kokios medžiagos gali būti panaudotos nelegalių narkotikų gamybai. Taip pat pateikiami aktualūs institucijų kontaktai. Žemiau pridedama prezentacija.

Prezentacija

Maloniai kviečiame įmones prisijungti prie Susitarimo siekiant užkirsti prekursorių patekimui iš teisėtos apyvartos į neteisėtą.

Informacija pasiteiravimui: Asta Janulytė Tel.: 87066313190, el. p.asta.janulyte@ntakd.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-30
UA-79662928-1