Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėjos Rimos Mačiūnienės pagrindiniai 2017 metų veiklos uždaviniai

1. Organizuoti  naujų psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos stebėsena internetinėje erdvėje, užtikrinti identifikuotų naujų psichoaktyviųjų medžiagų rizikos vertinimo vykdymą ir prireikus siūlyti taikyti rinkos ribojimo priemones, siekiant riboti minėtų medžiagų prieinamumą;

2.Užtikrinti  konsultacijų ir informacijos teikimą ūkio subjektams  narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisinio reguliavimo ir veiklos priežiūros klausimais, atsižvelgiant į Reglamentų 111/2005 bei 273/2004 naujus aspektus. 

3.Organizuoti ir kartu su teisėsaugos institucijomis vykdyti kompleksinius mokymus – konsultacijas ūkio subjekto veiklos vietose pardavimo vadybininkams bei kitam personalui, kurių veikla tiesiogiai susijusi su cheminių medžiagų apyvarta apie įtartinus sandorius bei privalomos dokumentacijos tvarkymą, parengti mokomąją medžiagą (2): „Apie naujas psichiką veikiančias medžiagas, kurioms nustatytos rinkos ribojimo priemonės“ ir „Ką reikėtų žinoti apie cheminių medžiagų rinkos ribojimo priemones“;Organizuoti ir vykdyti mokymus muitinės bei valstybinės sienos apsaugos pareigūnams, skubių siuntų bei pašto darbuotojams „Pagrindiniai narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), pre-prekursorių ir naujų psichoaktyvių medžiagų stebėsenos bei kontrolės aspektai“;

4. Organizuoti ir parengti priemones bei reikalingus teisės aktus informacinei sistemai PTAKIS  įgyvendinti, organizuoti mokymus ūkio subjektams dėl PTAKIS sistemos naudojimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-06
UA-79662928-1