Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos, vadybos ir verslo administravimo arba rinkodaros krypties išsilavinimą;
 2. būti susipažinęs su Europos Sąjungos institucijų struktūra, jų veikla, sprendimų priėmimo tvarka;
 3. išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus;
 4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos sritis bei visuomenės informavimą, Departamento veiklos organizavimą, valstybės tarnybą;
 5. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
 6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 7. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);
 8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. užtikrina aktyvų bei nuolatinį informacijos apie Departamento veiklą teikimą visuomenės informavimo priemonėms, informacinių pranešimų, garso ir vaizdo medžiagos, kitos informacijos apie Departamento veiklą rengimą, leidimą ir platinimą;
 2. užtikrina informacijos apie Departamento veiklą, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos situaciją šalyje talpinimą ir atnaujinimą Departamento interneto svetainėje, organizuoja Departamento interneto svetainės turinio priežiūrą;
 3. užtikrina visuomenės informavimo priemonių, informuojančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos klausimais, stebėseną ir analizės atlikimą;
 4. renka, kaupia ir sistemina informaciją apie įgyvendinamas narkotikų, tabako ir alkoholio paklausos ir pasiūlos mažinimo priemones;
 5. pagal kompetenciją analizuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo, šių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės priemonių įgyvendinimo efektyvumą ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka siūlo jų tobulinimo kryptis;
 6. pagal kompetenciją analizuoja narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos būklę šalyje, formuluoja išvadas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl teisės aktų tobulinimo;
 7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant metines ir kitas ataskaitas apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo, jo padarinių situaciją šalyje, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos situaciją šalyje šių duomenų teikimą suinteresuotoms institucijoms ir asmenims;
 8. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant tarptautinius projektus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos vykdymu: organizuoja tarptautines konferencijas ir seminarus, rengia informacinę medžiagą;
 9. pagal kompetenciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl teisės aktų narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse projektų rengimo;
 10. pagal kompetenciją formuluoja išvadas dėl pateiktų derinti teisės aktų narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse projektų;
 11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos srityje;
 12. bendradarbiauja su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru, Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru, Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis institucijomis, dalyvauja vykdant Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionalinio centro funkcijas;
 13. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl kitų Departamento skyrių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų bei dėl teisės aktų tobulinimo;
 14. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka Departamento direktoriaus pavedimu užtikrina tarptautinių sutarčių vykdymą Departamento koordinuojamose srityse;
 15. pagal kompetenciją ir Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose;
 16. Direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, o taip pat pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose;
 17. pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
 18. nuolat tobulina kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;
 19. užtikrina, kad viešai ir oficialiai darbo klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Departamento pozicijai;
 20. pagal kompetenciją atlieka kitas Departamento direktoriaus ar/ir Skyriaus vedėjo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.