Pareigų aprašymas Spausdinti

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.   Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2.   Lygis - A.

3.   Kategorija -15.

 

II. PASKIRTIS

 

4.   Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriaus nuostatuose nustatytus Skyriaus uždavinius, užtikrinti, kad Departamento veikla narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų prekursorių, ir naujų psichoaktyviųjų medžiagų srityje, siekiant teisės aktuose nustatytų tikslų ir įgyvendinant funkcijas, neprieštarautų nacionalinės, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktams.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – Skyriaus veiklos organizavimo ir administravimo, ir specialiojoje -  teisės ir teisėkūros narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų prekursorių, ir naujų psichoaktyviųjų medžiagų srityje.

 

Iv. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais Departamento veiklos sritis, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, sutartinius darbo santykius ir gebėti juos taikyti praktikoje;

6.2.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (būti baigusiam vientisąsias universitetines teisės krypties studijas arba turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius);

6.3.   turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

6.4.   turėti darbo patirties personalo administravimo ir viešųjų pirkimų srityje;

6.5.   mokėti dirbti su Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacine sistema (TAIS), Teisės aktų registru (TAR);

6.6.   mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office paketo programomis;

6.7.   mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;

6.8.   mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir kitų Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų veiklą;

6.9.   mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

(pakeistas 2018-07-30 d. įsakymu Nr. T1-116)

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7.   Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1.   pagal kompetenciją vadovaudamasis Skyriaus nuostatais ir Departamento direktoriaus įsakymais, organizuoja, planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, įgyvendina Skyriui pavestas funkcijas (išskyrus teisės aktuose ir Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas, priskirtas vyriausiajam įstaigos finansininkui), analizuoja Skyriaus darbo rezultatus, rengia Skyriaus veiklos planus bei ataskaitas, užtikrina savalaikį ir tinkamą Departamento direktoriaus pavedimų vykdymą;

7.2.   pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant ir vertinant parengtus teisės aktų, kitų dokumentų projektus, prireikus derina juos su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, rengia ir teikia išvadas ir pozicijas dėl teisės aktų, kitų dokumentų projektų;

7.3.   pagal kompetenciją teikia teisines konsultacijas bei išvadas (žodžiu ir raštu) Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams jiems vykdant savo funkcijas;

7.4.   pagal kompetenciją užtikrina medžiagos teismams bei kitos su ikiteisminiu ir /ar teisminiu bylų nagrinėjimu susijusios medžiagos rengimą, atstovauja Departamentui teismuose ir kitose institucijose;

7.5.   dalyvauja užtikrinant Departamento sutarčių rengimą, pasirašytų sutarčių administravimą ir jų vykdymo kontrolę;

7.6.   Departamento direktoriui pavedus pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos institucijų darbo grupių / komitetų veikloje bei atstovauja Departamentui ir pristato Lietuvos Respublikos poziciją narystės ES klausimais Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

7.7.      pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja Departamento dalyvavimą projektuose, koordinuoja jų įgyvendinimą bei dalyvauja įgyvendinant;

7.8.      pagal kompetenciją Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, konferencijose ir seminaruose, susitikimuose, atstovauja Skyriui, Departamentui;

7.9.      pagal kompetenciją teikia informaciją valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;

7.10.    pagal kompetenciją bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis;

7.11.    kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje atlieka Skyriaus valstybės tarnautojų mokymo nuolatinio poreikio analizę, atlieka Skyriaus valstybės tarnautojų veiklos vertinimą, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

7.12.    vykdo kitus Departamento direktoriaus ar/ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8.   Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.