Pareigų aprašymas Spausdinti

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS KOORDINAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ

 

1.  Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistas.

2.   Pareigybės lygis – A2.                      

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

   3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą sociologijos, psichologijos, kriminologijos arba visuomenės sveikatos  krypties išsilavinimą;

3.2.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos sritis, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) veiklos organizavimą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

3.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;

3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;

3.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

3.6.  mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1.  pagal kompetenciją organizuoja ir įgyvendina priemones, susijusias su narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos bei asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos sritimis;

4.2. pagal kompetenciją įgyvendina tarptautinius ir nacionalinius projektus, susijusius su narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos bei asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos sritimis, rengia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą;

4.3. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo informacines socialines kompanijas, akcijas, organizuoja mokymo seminarus, konferencijas, diskusijas, rengia ir teikia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą;

4.4. pagal kompetenciją inicijuoja, organizuoja ir dalyvauja tyrimuose, susijusiuose su narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirmine prevencija, asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologine ir socialine reabilitacija bei integracija bei teikia siūlymus dėl šių tyrimų poreikio ir jų įgyvendinimo;

4.5. pagal kompetenciją renka ir analizuoja informaciją ir ataskaitas apie įgyvendinamas narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos programas bei priemones, vertina jų veiksmingumą;

4.6. pagal kompetenciją rengia informacinius pranešimus bei metines ataskaitas apie asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos būklę šalyje;

4.7. koordinuoja bendradarbiavimą bei bendrų veiklų organizavimą su savivaldybių institucijomis bei įstaigomis bei teikia joms metodinę pagalbą;

4.8. dalyvauja nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo platformoje bei koordinuoja veiklos procesus joje, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl platformos veiklos tobulinimo;

   4.9. vykdo informacijos apie asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo stebėseną;

4.10. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos bei asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos klausimais;

4.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, mokslų ir studijų įstaigomis ir institucijomis, kitomis institucijomis bei dalyvauja keičiantis informacija su valstybės institucijų ir įstaigų specialistais, organizacijomis bei kitais asmenimis, dirbančiais narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos bei asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos srityse;

4.12. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

4.13. vykdo kitus Departamento direktoriaus ar / ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

         

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.