Pareigų aprašymas Spausdinti

PROJEKTO FINANSININKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1.Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau vadinama – Departamentas) projekto „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdantiems veiklas, susijusias su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiais, sukūrimas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-921-02-0002 (toliau vadinama - Projektas) Projekto finansininkas yra specialistas.

 1. Pareigybės lygis – B. 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
  2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos paramos teikimą bei Europos Sąjungos paramos valdymą ir administravimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
  3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų valdymo viešajame sektoriuje;
  4.  mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
  5.  sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti išvadas bei pasiūlymus;
  6.  sugebėti tiek savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, tiek dirbti komandoje;
  7.  būti susipažinusiam su teisės aktų bei dokumentų rengimo taisyklėmis.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  1. vykdo Projekto išankstinę finansinę kontrolę – Projekto apskaitos duomenų / išlaidų pagrindimo dokumentų atitikimą buhalterinės apskaitos, projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimams,  tikrina numatomų vykdyti ūkinių operacijų atitikimą Projekto finansiniams įsipareigojimams, įsitikina, kad ūkinė operacija bus teisėta (esant poreikiui atliekami veiksmai, numatyti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme);
  2. kontroliuoja, stebi, analizuoja ir užtikrina Projekto finansinių įsipareigojimų įgyvendinimą,   kaupia  ir sistemina Projekto apskaitos / analizės duomenis;
  3. dalyvauja rengiant paraiškas projekto papildomam finansavimui gauti;
  4. rengia pažymas apie  priskaitytą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas Projekto finansines  ataskaitas;
  5. pagal kompetenciją teikia finansinius ir kitus duomenis į Europos socialinio fondo agentūros  duomenų mainų svetinę DMS;
  6. teikia kitoms įgaliotoms institucijoms Projekto finansinius dokumentus arba ataskaitas;
  7. padeda rengti Projekto viešųjų pirkimų planus Departamente;
  8. bendradarbiauja dėl Projekto finansinių klausimų su paramos tiekėju ir kitomis Europos Sąjungos lėšas administruojančiomis institucijomis, partneriais, auditoriais ir kitais suinteresuotais asmenimis;
  9. teikia pasiūlymus ir informaciją apie Projekto finansinį valdymą, problemas bei trūkumus Departamento direktoriui.
  10. Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentą kitose įstaigose ir organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, kuriuose svarstomi su Projekto vykdymu susiję klausimai;
  11. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Departamento direktoriaus pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.