Pareigų aprašymas Spausdinti

TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

         

1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 12.

 

II.PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti (prižiūrėti) kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, reglamentuojančių veiklą, susijusią su tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais bei alkoholiu, konsultuoti ūkio subjektus, fizinius asmenis, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas teisės normų taikymo tabako bei alkoholio kontrolės (priežiūros) klausimais, koordinuoti informacinių technologijų alkoholio ir tabako kontrolės (priežiūros) srityje panaudojimą, diegimą ir plėtrą.

 

III.VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – informacinių technologijų panaudojimo ir plėtros, ir specialiojoje veiklos srityje – tabako ir alkoholio kontrolės (priežiūros).

 

  1. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tabako ir alkoholio kontrolę, ūkio subjektų veiklos priežiūrą bei gebėti juos taikyti praktikoje;

6.3. mokėti rengti ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatų dokumentus;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus bei išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis, gebėti naudotis valstybiniais registrais ir informacinėmis sistemomis;

6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.

 

V.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Departamento direktoriaus pavedimu atlieka planinius ir neplaninius ūkio subjektų, gaminančių, perdirbančių, importuojančių, eksportuojančių, sandėliuojančių alkoholio produktus ar tabaką, tabako gaminius ar su jais susijusius gaminius, taip pat prekiaujančių jais, patikrinimus;

7.2. laikydamasis teisės aktų nustatytos tvarkos surašo ūkio subjektų patikrinimų dokumentus;

7.3. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją tiria administracinius nusižengimus, surašo administracinių  nusižengimų protokolus, kitus nustatytos formos ūkio subjektų tikrinimo rezultatų įforminimo dokumentus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas bei jose priima nutarimus;

7.4. atlieka tyrimus dėl juridinių asmenų padarytų įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimų alkoholio ir tabako kontrolės (priežiūros) srityje, padarytų internetinėje erdvėje ar naudojantis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis;

7.5. atlieka internetinės erdvės stebėseną dėl įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimų alkoholio ir tabako kontrolės (priežiūros) srityje laikymosi, teikia siūlymus dėl internetinės erdvės stebėsenos efektyvinimo ir inovatyvių metodų diegimo;

7.6. koordinuoja informacinių technologijų alkoholio ir tabako kontrolės (priežiūros) srityje panaudojimą, teikia siūlymus dėl informacinių technologijų alkoholio ir tabako kontrolės (priežiūros) srityje diegimo ir plėtros;

7.7. pagal kompetenciją rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Departamento interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

7.8. rengia ir teikia metodinę informaciją ir konsultacijas ūkio subjektams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms alkoholio ir tabako kontrolę (priežiūrą) reglamentuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų taikymo klausimais;

7.9. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;

7.10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;

7.11. nuolat tobulina kvalifikaciją;

7.12. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

7.13. atlieka kitas Departamento direktoriaus, Direktoriaus pavaduotojo ar/ir Skyriaus vedėjo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

VI.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.