Pareigų aprašymas Spausdinti

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Stebėsenos ir analizės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2.  Pareigybės lygis – A.

3.  Pareigybės kategorija – 12.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių stebėseną, informacijos apie įgyvendinamas narkotikų, tabako ir alkoholio paklausos ir pasiūlos mažinimo priemones surinkimą, Departamento strateginių planavimo dokumentų projektų ir ataskaitų rengimą, jų  duomenų įkėlimą į centralizuotą stebėsenos informacinę sistemą (SIS).

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos srityse – valstybės politikos narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse įgyvendinimo koordinavimo, stebėsenos ir analizės, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos organizavimo ir vykdymo.

 

 

Iv. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis), socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, politikos mokslų, socialinės politikos, verslo, vadybos arba viešojo administravimo krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;

(pakeista 2018-06-15 įsakymu Nr. T1-82)

6.2.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos sritis bei gebėti juos taikyti praktikoje;

6.3.   mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus bei išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

6.4.   mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);

6.5.   mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. koordinuoja rengimą ir tiesiogiai dalyvauja rengiant trumpos trukmės planavimo dokumentų – Departamento koordinuojamų tarpinstitucinių veiklos planų, Departamento strateginio veiklos plano, Departamento metinio veiklos plano - projektus;

7.2.  koordinuoja rengimą ir tiesiogiai dalyvauja rengiant Departamento veiklos ataskaitą;

7.3.  įkelia Departamento koordinuojamų tarpinstitucinių veiklos planų bei Departamento strateginių dokumentų ir jų įgyvendinimo duomenis į centralizuotą stebėsenos informacinę sistemą (SIS);

7.4. koordinuoja rengimą ir tiesiogiai dalyvauja rengiant koncepcijų, strategijų ir programų projektus ir jų vykdymo ataskaitas;

7.5. pagal kompetenciją analizuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo, šių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės priemonių įgyvendinimo efektyvumą, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos būklę šalyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka siūlo jų tobulinimo kryptis;

7.6. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia, dalyvauja rengiant teisės aktų, kitų dokumentų projektus, programas, prireikus derina juos su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, rengia ir teikia pastabas, pasiūlymus ir pozicijas dėl teisės aktų, kitų dokumentų projektų;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant tarptautinius projektus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos vykdymu: rengia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus;

7.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant metines ir kitas ataskaitas apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo, jo padarinių situaciją šalyje, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos situaciją šalyje, ir teikia jas suinteresuotoms ES ir valstybės bei savivaldybių institucijoms;

7.9. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka Departamento direktoriaus pavedimu užtikrina tarptautinių sutarčių vykdymą Departamento koordinuojamose srityse;

7.10. pagal kompetenciją ir Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose;

7.11. Direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, o taip pat pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose;

7.12. pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;

7.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis, su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru, Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru, Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis institucijomis, dalyvauja vykdant Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionalinio centro funkcijas narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos srityje;

7.14. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas;

7.15. pagal kompetenciją atlieka kitas Departamento direktoriaus ar/ir Skyriaus vedėjo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.