Pareigų aprašymas Spausdinti

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PREKURSORIŲ KONTROLĖS IR RIZIKOS VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 12.

 

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti naujų psichoaktyvių medžiagų stebėseną pagal Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus, informacijos analizę bei organizuoti rizikos vertinimą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje naujų psichoaktyvių medžiagų stebėsenos ir analizės.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos ir aplinkotyros arba visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (būti baigusiam vientisas universitetines studijas arba turėti bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);

6.2. turėti ne mažesnės kaip 1 metų darbo patirties cheminių medžiagų duomenų stebėsenos ir informacijos analizės vykdymo arba visuomenės sveikatos srityje;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos dokumentais, reglamentuojančiais narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartą.

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);

6.5. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;

6.6. išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus, laikytis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos etikos taisyklių;

6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1.  organizuoja ir vykdo naujų psichoaktyvių medžiagų stebėseną pagal Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus bei rekomendacijas:

7.1.1  renka ir sistemina informaciją apie rinkoje esančių naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų ar gaminių, kurie gali būti vartojami svaiginimosi tikslais, sudedamąsias dalis ir jų toksikologinį poveikį;

7.1.2.  organizuoja naujų psichoaktyvių medžiagų rizikos vertinimą ir rengia pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kontrolės ir rinkos ribojimo priemonių taikymo;

7.1.3.  rengia medžiagą Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos posėdžiams, kviečia posėdžius ir sekretoriauja jų metu;

7.1.4.  renka informaciją ir parengia pasiūlymus dėl galimų rinkos ribojimo bei kontrolės priemonių taikymo;

7.1.5  teikia duomenis, susijusius su naujomis psichoaktyviomis medžiagomis, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrui, suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms.

7.2.  pagal kompetencija atstovauja Departamentui Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) Ankstyvojo reagavimo sistemos keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvų efektą sukeliančias medžiagas nacionalinių ekspertų grupėje, kitų Europos Sąjungos institucijų darbo grupių ir komitetų veikloje, dalyvauja tarpžinybinėse ir tarptautinėse darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose;

7.3. užtikrina greitą pasikeitimą informacija apie naujų psichoaktyvių medžiagų atsiradimą su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijomis;

7.4. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) kontrolę reglamentuojančių įstatymų ir poįstatyminių aktų praktinio įgyvendinimo klausimais;

7.5.  teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų, reglamentuojančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartą, tobulinimo;

7.6.  Skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms teisės aktų nustatyta tvarka;

7.7.  pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų Departamento struktūrinių padalinių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų;

7.8.  pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus bei pasiūlymus;          

7.9.  Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų institucijų sudaromose darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose, pagal kompetenciją rengia pranešimus savo veiklos srityje;                     

7.10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų specialistais;

7.11.užtikrina, kad viešai ir oficialiai darbo klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Departamento pozicijai;

7.12.  nuolat tobulina kvalifikaciją;

7.13.  teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo.

7.14. atlieka kitas Departamento direktoriaus, Direktoriaus pavaduotojo ar/ir Skyriaus vedėjo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.