Narkotikų vartojimas ir jų padariniai

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimas bendrojoje populiacijoje

2012 m. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas jau trečią kartą atliko psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo Lietuvoje tyrimą. Šio tyrimo, kaip ir ankstesnių metų tyrimų (atliktų 2004 ir 2008 m.), pagrindiniai tikslai buvo surinkti ir įvertinti standartizuotus duomenis apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimą bendrojoje populiacijoje pagal lytį ir amžiaus grupes; įvertinti Lietuvos gyventojų elgesio modelius ir nuostatas tabako, alkoholinių gėrimų bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo atžvilgiu bei įvertinti ryšį tarp socialinių demografinių respondentų charakteristikų ir tabako gaminių, alkoholinių gėrimų ir narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo.

Tyrimo atlikime naudota reprezentatyvi tikimybinė atranka, įvertinant 15–64 m. Lietuvos gyventojų pasiskirstymą pagal apskritis, gyvenamąją vietą, amžių bei lytį. Iš viso apklausoje dalyvavo 4831 respondentai.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo periodui apibūdinti, tyrime naudojami tris rodikliai:vartojimas nors kartą gyvenime (angl. lifetime prevalence, toliau – LTP) –  tai respondentai, nurodę kad vartojo tam tikrą psichoaktyvią medžiagą nors kartą gyvenime, vartojimas per paskutiniuosius 12 mėnesių (angl. last year prevalence, toliau– LYP) – respondentai, nurodę kad vartojo tam tikrą psichoaktyvią medžiagą per pastaruosius 12 mėnesių, vartojimas per paskutiniąsias 30 dienų (angl. last month prevalence, toliau – LMP) – respondentai, nurodę kad vartojo tam tikrą psichoaktyvią medžiagą per paskutiniąsias 30 dienų.

Tyrimo rezultatai parodė, kad narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje yra ženkliai mažesnis nei Europos vidurkis . Remiantis Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) 2012 m. metinės ataskaitos duomenimis, vidutinis kanapių vartojimo paplitimas nors kartą gyvenime Europoje yra 23,7%, per pastaruosius metus – 6,8%, per pastarąjį mėnesį – 3,6%. Tuo tarpu Lietuvoje atlikto tyrimo duomenimis 2012 m. kanapes bent kartą gyvenime vartojo 10,5% 15-64 metų amžiaus gyventojų, tai yra 2,3 karto mažiau nei Europos vidurkis. Per pastaruosius metus – kanapes 2012 m. nurodė vartoję 2,3% Lietuvos gyventojų, tai yra 3 kartus mažiau nei Europos vidurkis, o per pastarąjį mėnesį 0,7% Lietuvos gyventojų, tai yra 5,1 karto mažiau nei Europos vidurkis. Kitų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimo rodikliai Lietuvoje taip pat yra ženkliai mažesni nei Europos vidurkiai. Pavyzdžiui, amfetamino ir ekstazio vartojimo bent kartą gyvenime rodiklio reikšmė yra apie 3 kartus mažesnė nei Europos vidurkis: bent kartą gyvenime amfetaminą Lietuvoje 2012 m. vartojo 1,2% gyventojų (Europos vidurkis - 3,8%), ekstazio 1,3% (Europos vidurkis 3,4%). Kokaino vartojimo bent kartą gyvenime rodiklio reikšmė Lietuvoje yra net 5 kartus mažesnė nei Europos vidurkis: 2012 m. bent kartą gyvenime kokainą nurodė vartoję 0,9% Lietuvos gyventojų (Europos vidurkis – 4,6%).

2012 m. tyrimo duomenimis bent vieną narkotinę ar psichotropinę medžiagą nors kartą gyvenime yra bandę 11,1% 15-64 metų amžiaus Lietuvos gyventojų, o tai yra 1,4 proc. mažiau nei 2008 m., per pastaruosius metus narkotikus vartojo 2,6% respondentų, kas yra beveik 2,5 karto mažiau nei prieš 4 metus. O per pastarąjį mėnesį narkotines ir psichotropines medžiagas 2012 m. nurodė vartoję 0,8% gyventojų arba beveik 2 kartus mažiau nei 2008 m. 

2012 m. tyrimo duomenimis, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas labiau paplitęs tarp vyrų nei tarp moterų. 15-34 metų amžiaus asmenys statistiškai reikšmingai dažniau atsakė, jog vartojo narkotines ir psichotropines medžiagas nei vyresni asmenys. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas labiau paplitęs tarp asmenų, disponuojančių didesnėmis pajamomis (daugiau nei 1000 Lt vienam šeimos nariui per mėn.) nei tarp gyventojų su mažesnėmis pajamomis. Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos gyventojai statistiškai reikšmingai dažniau atsakė, jog vartojo narkotines ir psichotropines medžiagas nei kitų Lietuvos vietovių gyventojai.

Kaip ir ankstesniais metais, taip ir 2012 m. kanapės išlieka populiariausiu narkotiku Lietuvoje. 2012 m. atlikto tyrimo duomenis lyginant su 2008 m. duomenimis, kanapių vartojimo paplitimas Lietuvoje sumažėjo (vartojimas nors kartą gyvenime sumažėjo nuo 11,9 iki 10,5 proc., per paskutinius metus nuo 5,6 iki 2,3 proc. , o per paskutinį mėnesį nuo 1,2 iki 0,7 proc.)

Narkotikų vartojimo paplitimas tarp 15-64 m. amžiaus Lietuvos gyventojų,  2004, 2008 ir 2012 m., proc.

Daugiau informacijos apie šį tyrimą rasite leidinyje Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje 2004, 2008 ir 2012 metais.

Narkotikų vartojimo paplitimas tarp kitų asmenų grupių

2013 m. atliko Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo tarp naktinių klubų lankytojų tyrimą 5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose duomenimis, bent kartą gyvenime narkotikus yra vartoję 4 iš 10 (38,3 proc.) respondentai, kas ketvirtas (20,1 proc.) narkotikus vartojo per paskutinius metus, vidutiniškai kas dešimtas(8,3 proc.) respondentas narkotikus vartojo paskutinio mėnesio laikotarpyje. Populiariausiasnarkotikas tarp naktinių klubų lankytojų – kanapės, po jų sekas kokainas, ekstazis, amfetaminas / metamfetaminas. >> plačiau

2011 m. atlikto Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimo Europos mokyklose duomenimis,bent kartą gyvenime vartojusių kokį nors narkotiką[1] 15-16 m. amžiaus paauglių buvo 21 proc. (27 proc. berniukų ir 16 proc. mergaičių). Nuo 2007 m. tokių moksleivių padaugėjo maždaug 1 proc. Didžiausia dalis mokinių vartojo kanapes – 20 proc. (25 proc. berniukų ir 14 mergaičių). Kanapių vartojimo paplitimas bent kartą gyvenime nuo 2007 m. Lietuvoje padidėjo beveik 2 proc. nuo 18,2 proc. iki 20 proc., per paskutinius 12 mėnesių padidėjo beveik 1 proc. nuo 11,7 proc. iki 12,5 proc., o kanapių vartojimo paplitimas per paskutiniąsias 30 d. išliko beveik nepakitęs (2007 m. – 4,7 proc., 2011 m. – 5 proc.). >> plačiau

2007 – 2008 m. atliktos Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų apklausos duomenimis, narkotinę ar psichotropinę medžiagą bent kartą gyvenime yra bandę 36,9 proc., bent kartą per pastaruosius 12 mėn. - 19,2 proc., o bent kartą per pastarąsias 30 dienų - 7,7 proc. studentų. Labiausiai tarp studentų paplitusi narkotinė medžiaga – kanapės. >> plačiau

2008 m. vykdytos apklausos tarp Lietuvos naktinių klubų lankytojų duomenimis – bent kartą gyvenime narkotikus yra vartojęs kas trečias respondentas, beveik kas ketvirtas narkotikus vartojo per paskutinius metus, vidutiniškai kas dešimtas respondentas narkotikus vartojo paskutinio mėnesio laikotarpyje. >> plačiau

2006 m. Probleminio narkotikų vartojimo paplitimo įvertinimo duomenimis, Lietuvoje buvo apie 4300 probleminių narkotikų vartotojų ir apie 3200 švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Šiame tyrime, probleminis narkotikų vartojimas apibrėžiamas kaip opioidų vartojimas (dažniausiai – švirkščiamuoju būdu). >> plačiau


[1] Tyrime tirtas šių narkotikų vartojimas: marihuana (hašišas, kanapės, „žolė"), amfetaminai, ekstazis, LSD ir kiti haliucinogenai, heroinas, kokainas/ krekas, haliucinogeniniai grybai, GHB (Gammahydroxybutyratas), anaboliniai steroidai.

Sergamumas ir ligotumas narkomanija

Valstybinio psichikos sveikatos centro pateiktais duomenimis, 2015 m. gruodžio 31 d. asmens sveikatos priežiūros įstaigose dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas viso registruoti 5 636 asmenys (2014 m. – 5816 asmenys, 2013 m.  – 5847 asmenys, 2012 m.  – 5 935 asmenys, 2011 m. – 5 890 asmenų, 2010 m. – 6 056 asmenys). 2015 m. ligotumas narkomanija sudarė 195,3 atv. 100 tūkst. gyventojų (2014 m. – 199,2 atv. /100 tūkst. gyventojų, 2013 m. – 198,8 atv., 2012 m. – 199,8 atv., 2011 m. – 196,1 atv. / tūkst. gyv., 2010 m. - 198,4 atv. / 100 tūkst. gyv.).

2015 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigose pirmą kartą dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ar psichotropines medžiagas, buvo registruoti 236 asmenys (2014 m. – 246 asmenys, 2013 m. – 223 asmenys, 2012 m. – 212 asmenų, 2011 m. – 251 asmuo, 2010 m. – 328). 2015 m. sergamumas narkomanija sudarė 8,1 atv. 100 tūkst. gyventojų (2014 m. - 8,5 atv. / 100 tūkst. gyventojų, 2013 m. – 7,6 atv., 2012 m.  – 7,2 atv. / 100 tūkst. gyv., 2011 m. – 8,3 atv. / 100 tūkst. gyv., 2010 m. 10,6 atv. / 100 tūkst. gyv.).

Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, 2015 metų gruodžio 31 d. Lietuvoje pakaitinio gydymo programose opioidiniais vaistiniais preparatais dalyvavo 596 asmenys (2014 m. gruodžio 31 d. – 585, 2013 m. – 539, 2012 m. gruodžio 31 d. – 451 asmuo,  2011 metų gruodžio 31 d. -  513 asmenų , 2010 metų gruodžio 31 d. - 676 asmenys).

 

Užkrečiamosios ligos susijusios su narkotikų vartojimu ir jų prevencija (žalos mažinimas)

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (toliau – ULAC) duomenimis 2015 metais Lietuvoje užregistruoti 157 nauji užsikrėtimo žmogaus imunodeficito virusu (toliau – ŽIV) atvejai, tai 16 atvejų daugiau nei 2014 metais (2014 m. – 141, 2013 m. – 177, 2012 m.  – 160, 2011 m. –  166, 2010 m. – 153, 2009 m. – 180, 2008 m. – 95, 2007 m. – 106.)

2015-aisiais ŽIV infekcija užsikrėtė 115 vyrų ir 42 moterys. Daugiausiai užsikrėtusiųjų 2015 m. užregistruota Vilniaus, Klaipėdos, Kauno apskrityse. 2016 metų sausio 1-osios duomenimis, iš viso Lietuvoje ŽIV infekcija diagnozuota 2 535 asmenims. Iš jų daugumą sudaro vyrai (2017 – vyrų ir 518 – moterų).

2015-aisiais dažniausiai ŽIV plito lytinių santykių metu. Šiuo būdu 2015-aisiais užsikrėtė 87 asmenys, tai sudarė 55,4 proc. visų naujai registruotų atvejų (37,6 proc. (59) heteroseksualių ir 17,8 proc. (28) – homoseksualių santykių metu), 44 asmenys (28 proc.) ŽIV užsikrėtė vartodami švirkščiamuosius narkotikus, 26 asmenimis (16,6 proc.) užsikrėtimo būdas nenustatytas. Pagal užsikrėtimo būdą, 2015 m. lyginant su 2014 m., dvigubai padaugėjo užsikrėtusiųjų per homoseksualius kontaktus. Daugiausiai užsikrėtusiųjų ŽIV užregistruota 30-34 metų asmenų amžiaus grupėje.

2015 m. Lietuvoje žemo slenksčio paslaugas teikė 12 kabinetų.

Asmenų, kurie užsikrėtė ŽIV neteisėtai vartodami švirkščiamąsias narkotines ir psichotropines medžiagas, dalis 2001 – 2015 metais (proc.)

Mirtys susijusios su narkotikų vartojimu

Higienos instituto duomenimis, 2015 m. užregistruoti 115 mirties atvejų, kurių pagrindinė mirties priežastis buvo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas. Mirusiųjų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo asmenų skaičius 2015 m., lyginant su 2014 m., padidėjo 28 atvejais (2014 m. – 87 atv., 2013 m. – 54 atv., 2012 m. – 70 atv., 2011 m. – 45 atv., 2010 m. – 51 atv.). Iš 115 užregistruotų mirties atvejų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo dauguma buvo vyrų (105 – vyrai, 10 – moterų). Vidutinis mirusiųjų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo amžius 2015 m. buvo 35 metai, vyrų – 35, moterų – 34,9, jauniausiam buvo 19 metų, vyriausiam – 53 metai.

2015 m. daugiausia mirusiųjų dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo buvo Vilniaus mieste (60 asm.), Klaipėdos mieste (10 asm.) ir Kauno mieste (4asm.). 2015 m. daugiausiai mirties priežasčių buvo dėl atsitiktinio apsinuodijimo narkotikais ir psichodisleptikais.

Nusikaltimai susiję su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis

Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda, 2015 sudarė apie 3,4 proc. visų registruotų nusikalstamų veikų (2014 m. – 3,1 proc.). Palyginti 2014 m. ir 2015 m., šių nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo 2,4 proc.: 2015 m. buvo užregistruotos 2 524 nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda, o 2014 m. – 2 587.

Pagal IRD prie VRM pateiktą statistiką iš 2015 m. užfiksuotų 2 524 nusikalstamų veikų, susijusiu su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda, užregistruota: 
1682 – dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti (2014 m. – 1 543, 2013 m. – 1 411) – Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 259 str.; 
704 – dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti (2014 m. – 907, 2013 m. – 787), iš jų 67 nusikalstamos veikos dėl platinimo labai dideliu kiekiu (2014 m. - 97) – LR BK 260 str.3 d.;
30 – dėl narkotikų platinimo nepilnamečiams (2014 m. – 19, 2013 m. – 24) – LR BK 261 str.;
8 – dėl įrenginių narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms gaminti gaminimo (2014 m. – 7, 2013 m. – 2) – LR BK 262 str.;
4 – dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų pagrobimo (2014 m. – 5, 2013 m. – 4) – LR BK 263 str.;
10 – dėl lenkimo vartoti narkotikus (2014 m. – 18, 2013 m. – 8) – LR BK 264 str.; 
22 – dėl neteisėto aguonų ar kanapių auginimo (2014 m. – 9,) – LR BK 265 str.;
1 – dėl neteisėto I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) disponavimo (2014 m. – 12, 2013 m. – 5) – LR BK 266 str.;
1 – dėl neteisėto disponavimo stipriai veikiančiomis, nuodingomis medžiagomis (2014 m. – 4, 2013 m. – 5) – LR BK 267 str.;
62 – dėl narkotikų kontrabandos (2014 m. – 63, 2013 m. – 92) – LR BK 199 str.

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07
UA-79662928-1