Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimas Lietuvoje

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas sukelia rimtus sveikatos sutrikimus, psichologines bei socialines pasekmes, kurios skaudžios ne tik žmogui, jo šeimai, bet jos liečia ir visą visuomenę. Taip pat didele našta visuomenei tampa priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenų gydymas, reabilitacija, jų integracija į visuomenę. Visuomenės interesai reikalauja ypatingą dėmesį skirti jaunimui, eksperimentuojančiam / nereguliariai vartojančiam alkoholį ir / ar narkotikus.

Siekiant užkirsti kelią priklausomybės ligos atsiradimui labai aktualu teikti ankstyvosios intervencijos paslaugas, kurios būtų lengvai prieinamos jauniems žmonėms, linkusiems vartoti alkoholį ir / ar narkotikus.

Ankstyvosios intervencijos sąvoka Lietuvoje pradėta naudoti palyginti neseniai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarime Nr.437 „Dėl vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ankstyvoji intervencija apibrėžiama kaip psichologinių, socialinių pedagoginių pagalbos priemonių teikimas vaikams po to, kai nustatoma, kad jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, skatinant nevartoti šių medžiagų. Teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas siekiama motyvuoti jauną asmenį atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Pagal šiame apraše numatytą tvarką, nustačius, kad vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, jam taikytinos ankstyvosios intervencijos priemonės.

Departamentas, siekdamas, kad ankstyvosios intervencijos priemonių taikymas būtų kryptingas ir nuoseklus, bei vadovaudamasis 17 Europos šalių įgyvendinto projekto „FreD goes net“ metu parengtu vadovu „Ankstyvoji intervencija jauniems asmenims, vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas“ („Early Intervention for young drug users“), 2011 metais parengė adaptavo ir išleido metodinę medžiagą „Ankstyvosios intervencijos vadovas“.

 

Remiantis geriausia užsienio šalių praktika ir patirtimi, šiame vadove pateikiama informacija bei praktiniai patarimai, kaip specialistams (psichologams, socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistams) sėkmingai ir efektyviai dirbti su 14 – 21 metų amžiaus jaunimu, eksperimentuojančiu / nereguliariai vartojančiu alkoholį ir / ar narkotikus, bet kai dar nėra išreikštų priklausomybės požymių.

Departamentas nuo 2013 m. kasmet organizuoja mokymus ir per 2013 – 2016 m. suorganizavo 7 mokymus, kaip dirbti su eksperimentuojančiais ar nereguliariai alkoholį ir / ar narkotikus vartojančiais jaunais asmenimis pagal Ankstyvosios intervencijos vadove pateiktą metodiką. Jau apmokyta 150 specialistų (žr. 1 pav.).

Departamentas siekia, kad ankstyvosios intervencijos paslaugų teikimas galėtų būti sėkmingai plėtojamas dviem kryptimis, – tiek per savanorišką, tiek per privalomą nukreipimą dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje. Lietuvos socializacijos centrai, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius–pataisos namai užtikrina ankstyvosios intervencijos paslaugų teikimą pagal Ankstyvosios intervencijos programą paaugliams ir jaunimui, eksperimentuojančiam / nereguliariai vartojančiam alkoholį ir / ar narkotikus.

Lietuvos savivaldybių vaiko gerovės komisijos, skirdamos vaiko minimalios priežiūros priemones, galėtų nukreipti alkoholį ir / ar narkotikus vartojančius vaikus pedagoginių psichologinių tarnybų specialistams, dirbantiems pagal Ankstyvosios intervencijos programą.  Departamentui bendradarbiaujant su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru Lietuvos savivaldybių vaiko gerovės komisijoms 2015 m. buvo išsiųsta informacija apie įstaigas ir specialistus, dalyvavusius Ankstyvosios intervencijos mokymuose ir galinčius dirbti pagal Ankstyvosios intervencijos programą ir prašoma nukreipti eksperimentuojančius / nereguliariai vartojančius alkoholį ir / ar narkotikus vaikus į Ankstyvosios intervencijos programas savanoriškai ar skiriant vaikui minimalios priežiūros priemones – įpareigojimą dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje.

Departamentas 2016 m. parengė Vilniaus mieste gyvenančių vaikų nukreipimo, skiriant minimalią vaiko priežiūros priemonę, dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje vykdymo tvarkos aprašą, kurio tikslas – sukurti ir stiprinti Vilniaus miesto suinteresuotųjų įstaigų bendradarbiavimo tinklą, siekiant kiek galima anksčiau pasiekti alkoholiu ar narkotikais eksperimentuojančius / nereguliariai vartojančius vaikus, suteikiant jiems ankstyvosios intervencijos savalaikę pagalbą.

Departamentas labai ragina ir kitas Lietuvos savivaldybes aktyviai prisijungti prie Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimo, siekiant bendro tikslo – suteikti jauniems asmenims jų poreikius atitinkančią ankstyvosios intervencijos pagalbą. 

Departamentas 2017 metais numato organizuoti Ankstyvosios intervencijos mokymus pataisos namų bei atvirų jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių specialistams, taip siekdamas plėsti ankstyvosios intervencijos teikiamų paslaugų tinklą Lietuvoje.

1 pav. Specialistų, apmokytų dirbti pagal Ankstyvosios intervencijos programą, skaičius Lietuvoje

 

 

Daugiau informacijos:


Renata Šarkanė

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė

tel. 8 706 631 94

renata.sarkane@ntakd.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-21
UA-79662928-1