Departamentas tobulina narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos priežiūrą: pradeda veikti nauja duomenų teikimo informacinė sistema

Data

2017 05 18

Įvertinimas
0
PTAKIS.jpg

2017 m. gegužės 9 d. įsigaliojo nauja informacijos apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų teisėtą apyvartą teikimo tvarka.

Subjektai, kurių veikla susijusi su įvairių cheminių medžiagų apyvarta, informaciją apie vykdytus veiksmus (operacijas) ir užsakymus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis už 2017 m. nuo šiol teiks į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos kontrolės informacinę sistemą (PTAKIS) elektroniniu būdu, kaip yra numatyta Europos Sąjungos teisės aktuose.

Subjektai, kurie importuoja, eksportuoja, įveža į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių, išveža iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybes, gamina, platina, naudoja pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) ir į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas turi teikti informaciją į PTAKIS.

Informacija Departamentui į PTAKIS bus teikiama kas ketvirtį, pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, už kurį teikiama informacija, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 30 dienos.

Subjektai informaciją apie 2017 m. pirmąjį ketvirtį vykdytus veiksmus (operacijas) ir užsakymus, susijusius su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis teikia iki šių metų gegužės 31 d.

PTAKIS naudojimosi instrukciją galite rasti internetinėje svetainėje:

http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/PTAKIS_pdf_20170403.pdf

2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. T1-275 „Dėl Informacijos apie veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nauja redakcija:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c5701107f0e11e5b7eba10a9b5a9c5f/JQjALWtcUK

UA-79662928-1