Paskelbti konkursai į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valstybės tarnautojų pareigas

PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATRANKOS APRAŠYMAS

 


TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

STEBĖSENOS IR ANALIZĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Stebėsenos ir analizės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS
4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių stebėseną, informacijos apie įgyvendinamas narkotikų, tabako ir alkoholio paklausos ir pasiūlos mažinimo priemones surinkimą, Departamento strateginių planavimo dokumentų projektų ir ataskaitų rengimą, jų duomenų įkėlimą į centralizuotą stebėsenos informacinę sistemą (SIS). 

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos srityse – valstybės politikos narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse įgyvendinimo koordinavimo, stebėsenos ir analizės, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos organizavimo ir vykdymo.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis), socialinių mokslų studijų srities socialinės politikos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos sritis, Departamento veiklos organizavimą, valstybės tarnybą;
6.3. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);
6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta strateginio planavimo metodika, koordinuoja rengimą ir tiesiogiai dalyvauja rengiant trumpos trukmės planavimo dokumentų – Departamento koordinuojamų tarpinstitucinių veiklos planų, Departamento strateginio veiklos plano, Departamento metinio veiklos plano - projektus;
7.2. koordinuoja rengimą ir tiesiogiai dalyvauja rengiant Departamento veiklos ataskaitą;
7.3. įkelia Departamento koordinuojamų tarpinstitucinių veiklos planų bei Departamento strateginių dokumentų ir jų įgyvendinimo duomenis į centralizuotą stebėsenos informacinę sistemą (SIS);
7.4. koordinuoja rengimą ir tiesiogiai dalyvauja rengiant koncepcijų, strategijų ir programų projektus ir jų vykdymo ataskaitas;
7.5 vadovaudamasis tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos institucijų rekomendacijomis, kaupia, sistemina bei analizuoja informaciją apie probleminį narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, vykdo teikiamų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, kuriomis siekiama sumažinti su narkotikų vartojimu susijusius neigiamus padarinius visuomenei ir asmeniui, stebėseną ir vertinimą;
7.6. vadovaudamasis Europos narkomanijos ir narkotikų stebėsenos centro rekomendacijomis, organizuoja ir vykdo probleminio narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimo nustatymo tyrimus Lietuvoje;
7.7. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant duomenų rinkimo metodikas, duomenų surinkimo formas, klausimynus, teikia pasiūlymus dėl efektyvesnio duomenų surinkimo, analizės ir sklaidos;
7.8. pagal kompetenciją analizuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo, šių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės priemonių įgyvendinimo efektyvumą ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka siūlo jų tobulinimo kryptis;
7.9. pagal kompetenciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl teisės aktų narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse projektų rengimo;
7.10. pagal kompetenciją formuluoja išvadas dėl pateiktų derinti teisės aktų narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse projektų; 
7.11. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant tarptautinius projektus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos vykdymu: rengia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus;
7.12. pagal kompetenciją analizuoja narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos būklę šalyje, formuluoja išvadas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl teisės aktų tobulinimo;
7.13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant metines ir kitas ataskaitas apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo, jo padarinių situaciją šalyje, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos situaciją šalyje, ir teikia jas suinteresuotoms ES ir valstybės bei savivaldybių institucijoms; 
7.14. bendradarbiauja su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru, Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru, Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis institucijomis, dalyvauja vykdant Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionalinio centro funkcijas; 
7.15. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka Departamento direktoriaus pavedimu užtikrina tarptautinių sutarčių vykdymą Departamento koordinuojamose srityse;
7.16. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl kitų Departamento skyrių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų bei dėl teisės aktų tobulinimo;
7.17. pagal kompetenciją ir Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose;
7.18. Direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, o taip pat pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose;
7.19. pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
7.20. pagal kompetenciją bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos srityje;
7.21. nuolat tobulina kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje; 
7.22. užtikrina, kad viešai ir oficialiai darbo klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Departamento pozicijai;
7.23. pagal kompetenciją atlieka kitas Departamento direktoriaus ar/ir Skyriaus vedėjo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
 

 

Kontaktai išsamesnei informacijai: tel. 870663197, el.p. neringa.petkeviciute@ntakd.lt

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-11-04
UA-79662928-1