Pareigų aprašymas Spausdinti

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolę ir narkomanijos prevenciją, teisėkūros procesus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, sutartinius darbo santykius;
 2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisės ar viešųjų pirkimų srityje;
 4. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
 5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. pagal kompetenciją vertina, ar Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), parengti dokumentai, įsakymų ir kitų teisės aktų projektai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams ir Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
 2. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ar dalyvauja rengiant Departamento direktoriaus įsakymų ir jais tvirtinamų teisės aktų, kitų teisės aktų bei kitų dokumentų projektus;
 3. teikia teisinio pobūdžio pastabas ir pasiūlymus dėl Departamento uždavinių, numatytų Departamento nuostatuose, įgyvendinimo;
 4. pagal kompetenciją teikia teisines konsultacijas bei išvadas Departamento direktoriui, Departamento direktoriaus pavaduotojui, Departamento skyrių vedėjams, kitiems Departamento darbuotojams;
 5. pagal kompetenciją Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, konferencijose ir seminaruose, susitikimuose alkoholio ir  tabako  kontrolės bei vartojimo prevencijos klausimais, susijusiais su teisiniu reguliavimu;
 6. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja įgyvendinant projektus, atstovauja Departamentui Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose;
 7. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją savarankiškai arba pasitelkęs kitus Departamento valstybės tarnautojus ar darbuotojus atstovauja Departamentui teismuose;
 8. rengia ar dalyvauja rengiant, vertina kitų Departamento valstybės tarnautojų ar darbuotojų parengtus Departamento direktoriaus pasirašomų sutarčių projektus, pagal kompetenciją užtikrina jų derinimą su suinteresuotais asmenimis;
 9. administruoja Departamento sutarčių registrus ir organizuoja sutarčių vykdymą;
 10. Direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Departamento viešųjų pirkimų komisijų darbe, rengia arba dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentų projektus, atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras, kai pirkimą vykdo viešojo pirkimo komisijos;
 11. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
 12. nuolat tobulina kvalifikaciją;
 13. pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdo Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus;
 14. užtikrina, kad viešai ir oficialiai darbo klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Departamento pozicijai.
 15. pagal kompetenciją atlieka kitas Departamento direktoriaus ar/ir Skyriaus vedėjo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.