Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį personalo valdymo srityje;
 3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančius darbo bei tarnybos santykius, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos etikos taisykles, valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo proceso organizavimą ir jo ypatumus, viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;       
 4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
 5. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office paketo programomis;
 6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. teikia Skyriaus vedėjui ar/ir Departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, tarnybos / darbo organizavimo tobulinimo, Skyriaus veiklos tobulinimo;
 2. padeda Departamento direktoriui vykdyti personalo atranką ir organizuoja konkursus į laisvas Departamento valstybės tarnautojų pareigas;
 3. rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus dėl personalo priėmimo į tarnybą ir/ ar darbą, perkėlimo į kitas pareigas, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, atostogų suteikimo, atleidimo iš tarnybos ir/ar darbo, tarnybos ir/ar darbo stažo, tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo, apdovanojimo, priedų, premijų, priemokų bei pašalpų skyrimo ir kitais personalo valdymo klausimais;
 4. rengia Departamento direktoriaus įsakymų ir jais tvirtinamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Departamento vidaus administravimo srityje, įskaitant projektus dėl Departamento struktūros, pareigybių sąrašų bei Departamento pareigybių aprašymų patvirtinimo (pakeitimo, papildymo), vertina pateiktus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų projektus;
 5. vertina, ar Departamento direktoriaus įsakymai ir jais tvirtinamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektai Departamento vidaus administravimo srityje neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams ir Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
 6. teikia duomenis Teisės aktų registrui (TAR) ir Teisės aktų informacinei sistemai (TAIS);
 7. teikia teisines konsultacijas bei išvadas (žodžiu ir raštu) Departamento direktoriui ir kitiems Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, darbo teisės ir personalo valdymo klausimais;
 8. pagal savo kompetenciją rengia medžiagą teismams bei kitą su ikiteisminiu ir /ar teisminiu bylų nagrinėjimu susijusią medžiagą, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Departamentui teismuose ir kitose institucijose;
 9. vykdo Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą, rengia kasmetinių atostogų grafiką, teikia socialinio draudimo pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui;
 10. atlieka asmens, atsakingo už Valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas bei tvarko duomenis buhalterinės apskaitos programos STEKO ALGA Personalo apskaitos modulyje;
 11. organizuoja  Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos vertinimą;
 12. atlieka Departamento valstybės tarnautojų mokymo nuolatinio poreikio analizę, rengia kasmetinius mokymų planus ir organizuoja Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus;
 13. padeda Departamento direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu (atrankų, konkursų, prašymų leisti dirbti kitą darbą ir t. t.), primininkams organizuoti šių komisijų posėdžius ir darbą, prireikus juos protokoluoja;
 14. organizuoja Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų pažymėjimų išdavimą, pildo Departamento valstybės tarnautojų bei darbuotojų darbo pažymėjimų registrus, kontroliuoja pažymėjimų apskaitą bei organizuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;
 15. vykdo privačių interesų deklaravimo administravimą, kontroliuoja, kad asmenys privačių interesų deklaracijas pateiktų tinkamai ir laiku;
 16. pagal kompetenciją Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, konferencijose ir seminaruose, susitikimuose personalo valdymo klausimais;
 17. pagal kompetenciją nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, teikia išvadas;
 18. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens bylas, Departamento direktoriaus įsakymų veiklos bei personalo valdymo klausimais ir kitas su personalo administravimu susijusias archyvines bylas, nustatytas dokumentacijos plane;
 19. tvirtina Departamento archyve esančių dokumentų, susijusių su vidaus administravimu ir personalo valdymu, kopijas;
 20. vykdo kitus Departamento direktoriaus ar/ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.