Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą (būti baigusiam vientisąsias universitetines studijas arba turėti bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
 2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, sutartinius darbo santykius;
 3. dirbti kompiuterinėmis programomis NAVISION ir STEKAS;
 4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų valdymo, viešojo sektoriaus subjekto ūkinės veiklos bei viešųjų pirkimų organizavimo srityse;
 5. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
 6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 7. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);
 8. žinoti Departamento veiklos strateginius uždavinius, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų veiklą, sugebėti vadovauti Skyriui;
 9. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo A2 lygiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. pagal kompetenciją padeda Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus veiklą finansų valdymo ir apskaitos, turto valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo, ūkinės veiklos administravimo organizavimo srityse, užtikrina tinkamą Skyriaus veiklos administravimą;
 2. atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas finansų valdymo ir apskaitos, turto valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo, ūkinės veiklos administravimo organizavimo srityse Skyriaus vedėjui laikinai nesant darbe;
 3. vadovaujantis viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais organizuoja Departamento buhalterinės apskaitos bei finansinės atskaitomybės tvarkymą;
 4. laiku ir tinkamai rengia Departamento valstybės kapitalo investicijų planus;
 5. laiku ir tinkamai rengia Departamento strateginių veiklos bei metinių veiklos planų dalis, susijusias su Departamento lėšų panaudojimu;
 6. laiku ir tinkamai rengia Departamento valstybinių alkoholio, tabako, narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programų dalis, susijusias su valstybės biudžeto lėšų panaudojimu;
 7. tinkamai parengia ir laiku pateikia Departamento programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, sąmatas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
 8. planuoja Departamentui skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą;
 9. kontroliuoja ir užtikrina valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal valstybinių alkoholio, tabako, narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programų priemones, rengia lėšų panaudojimo ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;
 10. kontroliuoja ir užtikrina, kad būtų teisingai tvarkoma lėšų, gautų iš kitų finansavimo šaltinių, panaudojimo apskaita;
 11. rengia valstybės biudžeto lėšų, numatytų kitoms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems ūkio subjektams valstybinių alkoholio, tabako, narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programų priemonių įgyvendinimui, panaudojimo ataskaitas;
 12. kontroliuoja ir užtikrina duomenų Departamento Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemoje teikimą;
 13. kontroliuoja ir užtikrina Departamento materialinių vertybių apskaitą ir atskaitomybę;
 14. tinkamai sudaro ir laiku pateikia finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 15. atlieka Departamento duomenų Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinėje sistemoje tvarkytojo funkcijas;
 16. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia duomenis Lietuvos Respublikos Seimo audito komiteto informacinėje sistemoje;
 17. teisės aktų nustatyta tvarka teikia finansines ataskaitas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Statistikos departamento informacinėse sistemose;
 18. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis Valstybės įmonės turto fondo informacinėje sistemoje;
 19. kontroliuoja ir užtikrina, kad būtų laiku įvykdyti Departamento finansiniai įsipareigojimai;
 20. vykdo išankstinę finansinę kontrolę – tikrina numatomų vykdyti ūkinių operacijų atitikimą skirtiems asignavimams, nustato lėšų pakankamumą vykdyti inicijuojamą operaciją, įsitikina, kad ūkinė operacija bus teisėta (esant poreikiui atliekami veiksmai, numatyti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme);
 21. padeda Departamento direktoriui užtikrinti Finansų kontrolės vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
 22. pagal kompetenciją konsultuoja kitus Departamento struktūrinius padalinius buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimais;
 23. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina viešųjų pirkimų Departamente organizavimą;
 24. organizuoja Departamento naudojamo valstybės turto metines inventorizacijas ir užtikrina inventorizacijos duomenų apskaitą;
 25. kontroliuoja, organizuoja ir užtikrina valstybės turto apskaitą bei ataskaitų apie turimą ir panaudojamą turtą teikimą;
 26. pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
 27. Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų institucijų sudaromose darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose;
 28. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis;
 29. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Departamento pozicijai;
 30. nuolat tobulina kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;
 31. pagal kompetenciją atlieka kitas Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.