Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

 2.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, sutartinius darbo santykius bei gebėti juos taikyti praktikoje;

 3. mokėti dirbti kompiuteriu Ms Office programiniu paketu ir kompiuterinėmis programomis: Valstybės biudžeto ir mokėjimų sistema (VBAMS), buhalterinės apskaitos programa STEKAS ALGA bei Finansų valdymo sistema „1C:Viešojo sektoriaus finansų apskaita“;

 4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų valdymo bei viešųjų pirkimų organizavimo srityse;

 5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;

 6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;

 7. žinoti Departamento veiklos strateginius uždavinius, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų veiklą, sugebėti vadovauti Skyriui;

 8. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo A2 lygiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. organizuoja Skyriaus veiklą finansų valdymo ir apskaitos, turto valdymo, viešųjų pirkimų planavimo ir kontrolės organizavimo, ūkinės veiklos administravimo organizavimo srityse, užtikrina tinkamą Skyriaus veiklos administravimą;
 2. Skyriaus vedėjui laikinai nesant darbe atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas planuojant, koordinuojant ir kontroliuojant Skyriaus darbą, užtikrinant savalaikį ir tinkamą Departamento direktoriaus pavedimų vykdymą;
 3. vadovaujantis viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais organizuoja Departamento buhalterinės apskaitos bei finansinės atskaitomybės tvarkymą;
 4. laiku ir tinkamai rengia Departamento valstybės kapitalo investicijų planus;
 5. laiku ir tinkamai rengia Departamento strateginių veiklos bei metinių veiklos planų dalis, susijusias su Departamento lėšų panaudojimu;
 6. laiku ir tinkamai rengia Departamento valstybinių alkoholio, tabako, narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programų dalis, susijusias su valstybės biudžeto lėšų panaudojimu;
 7. tinkamai parengia ir laiku pateikia Departamento programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, sąmatas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
 8. planuoja, kontroliuoja ir užtikrina Departamentui skirtų valstybės biudžeto lėšų ir lėšų, gautų iš kitų finansavimo šaltinių, panaudojimą, rengia lėšų panaudojimo ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;
 9. tinkamai sudaro ir laiku pateikia finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 10. atlieka Departamento duomenų Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinėje sistemoje tvarkytojo funkcijas;
 11. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia duomenis ir finansines ataskaitas Lietuvos Respublikos Seimo audito komiteto, Valstybės įmonės turto fondo,  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos statistikos departamento informacinėse sistemose;
 12. vykdo išankstinę finansinę kontrolę – tikrina numatomų vykdyti ūkinių operacijų atitikimą skirtiems asignavimams, nustato lėšų pakankamumą vykdyti inicijuojamą operaciją, įsitikina, kad ūkinė operacija bus teisėta (esant poreikiui atliekami veiksmai, numatyti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme);
 13. padeda Departamento direktoriui užtikrinti Finansų kontrolės vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
 14. pagal kompetenciją konsultuoja kitus Departamento struktūrinius padalinius buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimais;
 15. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina Departamente viešųjų pirkimų planavimo ir kontrolės organizavimą;
 16. organizuoja Departamento naudojamo valstybės turto metines inventorizacijas ir užtikrina inventorizacijos duomenų apskaitą;
 17. pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
 18. Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų institucijų sudaromose darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose;
 19. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis;
 20. vykdo kitus Departamento direktoriaus ar/ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.