Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. išmanyti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius Departamento veiklos sritis, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, sutartinius darbo santykius;
 2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
 4. turėti darbo patirties personalo administravimo ir viešųjų pirkimų srityje;
 5. mokėti dirbti su Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacine sistema (TAIS), Teisės aktų registru (TAR);
 6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 8. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir kitų Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų veiklą;
 9. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. pagal kompetenciją vadovaudamasis Skyriaus nuostatais ir Departamento direktoriaus įsakymais, organizuoja, planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, įgyvendina Skyriui pavestas funkcijas (išskyrus teisės aktuose ir Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas, priskirtas vyriausiajam įstaigos finansininkui), analizuoja Skyriaus darbo rezultatus, rengia Skyriaus veiklos planus bei ataskaitas, užtikrina savalaikį ir tinkamą Departamento direktoriaus pavedimų vykdymą;
 2. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant ir vertinant parengtus teisės aktų, kitų dokumentų projektus, prireikus derina juos su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, rengia ir teikia išvadas ir pozicijas dėl teisės aktų, kitų dokumentų projektų;
 3. pagal kompetenciją teikia teisines konsultacijas bei išvadas (žodžiu ir raštu) Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams jiems vykdant savo funkcijas;
 4. pagal kompetenciją užtikrina medžiagos teismams bei kitos su ikiteisminiu ir /ar teisminiu bylų nagrinėjimu susijusios medžiagos rengimą, atstovauja Departamentui teismuose ir kitose institucijose;
 5. dalyvauja užtikrinant Departamento sutarčių rengimą, pasirašytų sutarčių administravimą ir jų vykdymo kontrolę;
 6. Departamento direktoriui pavedus pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos institucijų darbo grupių / komitetų veikloje bei atstovauja Departamentui ir pristato Lietuvos Respublikos poziciją narystės ES klausimais Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
 7. pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja Departamento dalyvavimą projektuose, koordinuoja jų įgyvendinimą bei dalyvauja įgyvendinant;
 8. pagal kompetenciją Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, konferencijose ir seminaruose, susitikimuose, atstovauja Skyriui, Departamentui;
 9. pagal kompetenciją teikia informaciją valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
 10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis;
 11. kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje atlieka Skyriaus valstybės tarnautojų mokymo nuolatinio poreikio analizę, atlieka Skyriaus valstybės tarnautojų veiklos vertinimą, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
 12. nuolat tobulina kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;
 13. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Departamento pozicijai;
 14. pagal kompetenciją atlieka kitas Departamento direktoriaus pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.